หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีความเห็นร่วมกันว่าจริยธรรมการทำธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ โดยรวมของประเทศ

กกร. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประกอบด้วยผู้แทนจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น สมอ. สรอ. สถาบันเพิ่มผลผลิต) นักธุรกิจ และผู้ชำนาญการสาขาต่างๆเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมีนายสมภพ อมาตยกุล ทำหน้าที่ประธาน และสำนักงานเลขานุการ กกร. ทำหน้าที่เลขานุการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Business Summit:
“Thailand-US Partnership Success Stories”
“Thailand’s Economic Policies: Preparing for the future Challenges”

     เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้  กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น และคาดว่าจะมีนักธุรกิจสหรัฐฯ กว่า 30 รายเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.  การประชุม Business Summit: “Thailand-US Partnership Success Stories” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 13.30-18.30 น.  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
2.  การสัมมนา “Thailand’s Economic Policies: Preparing for the future Challenges” ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 09.45-14.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนกรุงศรีอยุธยา
 
    ในเบื้องต้นนี้ หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการดังกล่าว กรุณากรอกรายละเอียดในใบตอบรับ และส่งคืนไปยัง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)  โทรศัพท์ 02-622 1111-4 ต่อ 420, 422, 423, 02-225 5464, โทรสาร 02-622 2184, E-mail : kanchana@wtothailand.or.th ภายในวันที่ 11 เมษายน 2551

BUSINESS SUMMIT : THAILAND-   US PARTNERSHIP SUCCESS STORIES BANGKOK, THAILAND as of March 26, 2008

- List of the USABC participants on the Thailand   Business Mission April 28-30, 2008

- Seminar on Thailand’s Economic Policies: Preparing for the future Challenges 29 April 2008, Ministry of Foreign Affairs

- “Thailand’s Economic Policies: Preparing for the future Challenges” และ Luncheon Session ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551Registration Form

 

ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) Student ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)

ด้วยคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ ว่า ทุนการศึกษา Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship ประจำปี ค.ศ. 2015 (หรือ พ.ศ. 2558) สำหรับ Young Leaders’ Program (YLP) Student สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัย Hitotsubashi ICS เป็นเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2559) ได้กำหนดเปิดให้ผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของโปรแกรม และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ยื่นพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในเงื่อน ได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 สำหรับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร กำหนดที่จะจัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2558และจะประกาศผล ในเดือนมีนาคม 2558

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย
-ถือสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันที่ 1 กันยายน 2558)
-จบการศึกษาระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนที่ดี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลสอบ TOEFL 600 คะแนน หรือ TOEFL-CBT 250 หรือเทียบเท่า
-คะแนนผลสอบ GMAT ถึงแม้ไม่ได้กำหนดไว้ แต่แนะนำให้ยื่นผลคะแนน GMAT ที่ได้สอบภายใน 5 ปี ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่คณะผู้พิจารณาคัดเลือกใช้ประกอบการพิจารณาทัศนะของผู้ยื่นใบสมัคร
-มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทอย่างน้อย 3 ปี และยังทำงานอยู่ (ผู้ที่ไม่ได้ทำงานหรือว่างงาน หรือเพิ่งจบการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของทุน)
-มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
-ไม่รวมถึงพนักงาน/เจ้าหน้าที่ราชการหรือทหาร
-การให้ทุนจะถูกยกเลิกหากผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางถึงญี่ปุ่นตรงตามเวลาที่กำหนด
-หากผู้สมัครมีคู่สมรสซึ่งได้รับทุนอยู่แล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกันผู้สมัครและคู่สมรสไม่สามารถสมัครขอรับทุนพร้อมกัน
-ผู้สมัครที่ลงทะเบียนศึกษากับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นอยู่แล้ว จะขาดคุณสมบัติที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษานี้
-โปรแกรมทุนการศึกษานี้ มีระยะเวลา 1 ปี คือ ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2559

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่นสมัครขอรับทุน
1.อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจกับเอกสาร “Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2015 -YLP in Business Administration” ซึ่งเป็น guidelines สำหรับผู้สมัคร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มต่างๆ และการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครได้ครบถ้วน
2.กรอกรายละเอียดในใบสมัคร “Application for Japanese Government (Monbukagakusho :MEXT) Scholarship” ให้ครบถ้วน พร้อม รูปถ่ายที่มีขนาด 6x4 ซ.ม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียน (block letters) ชื่อ-นามสกุล และสัญชาติไว้ หลังรูปถ่าย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และเอกสารถ่าย สำเนา 4 ชุด และติดรูปถ่ายที่ใบสมัครแต่ละชุด
3.เอกสารTranscript) ทั้งระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
4.จดหมายแนะนำ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม Recommendation Form เฉพาะส่วนแรก โดยส่วนที่เหลือผู้ที่เป็นผู้แนะนำ (Recommender) จะเป็นผู้ดำเนินการตามคำแนะนำดังปรากฏในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรอง จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และถ่ายสำเนา 4 ชุด (จดหมายแนะนำมี 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกออกโดยสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ อีกฉบับ ออกโดยนายจ้าง หรือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคร ได้สำเร็จการศึกษามา)
5.ใบรับรองแพทย์ (Certificate of Health) จากโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้แพทย์ที่ทำการตรวจกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามรับรองและประทับตราโรงพยาบาล จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และถ่ายสำเนา 4 ชุด
6.ใบรับรองสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาล่าสุด หรือ สำเนาใบปริญญาหรือสำเนาวุฒิบัตร จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และถ่ายสำเนา 4 ชุด
7.เขียนเรียงความ ตามข้อกำหนดระบุในเอกสาร Essay Questions โดยให้ใช้กระดาษขนาด A-4 หรือ 8 ½” x 11‘’
โดยอธิบายคำตอบในแต่ละคำถาม ซึ่งมี 3 ข้อ โดย
คำตอบข้อที่ 1 ความไม่เกิน 1,000 คำ
คำตอบข้อที่ 2 ความยาวไม่เกิน 300 คำ และ
คำตอบข้อที่ 3 ความยาวไม่เกิน 300 คำ
ดังนั้นผู้สมัครจึงควรอ่านคำถามแต่ละข้อให้เข้าใจและตอบให้ตรงกับคำถาม อนึ่งหากผู้สมัครมีข้อมูลอื่นที่คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณา นอกเหนือจากคำตอบ 3 ข้อดังกล่าว ก็สามารถเขียนได้ แต่ความยาวต้องไม่เกิน 300 คำ และ ข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครมีความสนใจในทุน YLP สาขาบริหารธุรกิจ ทีมหาวิทยาลัย Hitotsubashi ICSข้อมูลส่วนนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอย่างเดียว จะไม่มีผลต่อการ
พิจารณา จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และถ่ายสำเนา 4 ชุด
8.เอกสารเพิ่มเติมของผู้สมัคร คือ ทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 5 ชุด
9. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุใน เอกสาร Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2015: YLP in Business Administration (หน้าที่ 3) และยื่นเอกสารเหล่านั้น ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศ เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ พระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 02-622 1860-70 ต่อ 420, 422, 423 โทรสาร 02-622 2184 ด้วยตัวเอง

เอกสารแนบ
1.เอกสาร Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2015: Young Leaders’ Program (YLP) in Business Administration
2.Application for Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship : Young Leaders’ Program (YLP) Student for 2015 (Business Administration
3. Recommendation Form
4.Certificate of Health
5. Essay Questions
 

Download เอกสารการขอทุนได้ที่นี่

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com