หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK (วาระปี พ.ศ. 2555 – 2556)

ขั้นตอน รายละเอียด หน่วยงาน
1  คุณมนตรี เล็กวิจิตรธาดา (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)  ประธาน
2  คุณคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)  กรรมการ
3  คุณอุดม เสถียรภาพงษ์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กรรมการ
4  คุณมหาบีห์ โกเดอร์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กรรมการ
5  คุณสมยศ แช่มช้อย (สมาคมธนาคารไทย) กรรมการ
6  คุณยุรี ศิริชัยพัฒนา  (สมาคมธนาคารไทย) กรรมการ

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com