หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

 อัตราค่าธรรมเนียม คณะกรรมการบริหาร Q-MARK ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
เครื่องหมายรับรองสัญลักษณ์
Q-MARK ตามขนาดกิจการหรือขนาดผู้ประกอบการ ดังนี้

ขนาดกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้เครื่องหมาย
(
ต่อ 2 ปี)

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบคำขอ
(
ต่อครั้ง)

อัตราค่าทดสอบผลิตภัณฑ์
(
ต่อครั้ง)

ค่าตรวจประเมิน
(
ต่อครั้ง)

ระยะเวลาประเมิน
(Man-Day)

อัตราค่าประเมิน
(
ต่อ Man-Day)

ขนาดใหญ่

50000 บาท/2 ปี

300 บาท/ชุด

ตามจริง

2-3 man-day

12000 บาท

ขนาดกลาง

30000 บาท/2 ปี

300 บาท/ชุด

ตามจริง

2 man-day

12000 บาท

ขนาดเล็ก/ย่อม

15000 บาท/2 ปี

300 บาท/ชุด

ตามจริง

1-2 man-day

12000 บาท

ขนาดจิ๋ว

7500 บาท/2 ปี

300 บาท/ชุด

ตามจริง

1/2 man-day

12000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ :

  • ค่าใช้จ่ายในการสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์จัดเก็บตามที่จ่ายจริง

  • ค่าใช้จ่ายในตามตารางไม่รวมถึงค่าที่พัก (ถ้ามี) และค่าเดินทางของผู้ตรวจประเมิน โดยผู้ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com