หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ


 

ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
“ตราสัญลักษณ์ Q-Mark”
ของ
คณะกรรมการร่วม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
(กกร.)

ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง “ตราสัญลักษณ์ Q-Mark” นี้ จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการจะได้ตระหนักถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และตลาดโดยรวมของประเทศ

สถานประกอบการที่ได้รับการประเมินและกลั่นกรองแล้ว ควรจะได้รับเครื่องหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของสถานประกอบการเหล่านี้จึงสมควรจัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้น และอนุญาตให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการซึ่งผ่านการประเมินกลั่นกรองแล้วได้แสดงสัญลักษณ์นั้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในสถานประกอบการนั้นๆ
 

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6

 

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com