หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6
 

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอจด ทะเบียนของเครื่องหมายรับรอง “ตราสัญลักษณ์ Q-Mark”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับ

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“ คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร Q-Mark จัดตั้งโดยคณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การประเมิน และพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark และส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต การค้า และการบริการ โดยสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดำเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ตลอดจนการเพิกถอนตราสัญลักษณ์

“คณะกรรมการกลั่นกรอง” หมายถึง คณะกรรมการกลั่นกรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอการใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

“ หอการค้าไทย” หมายถึง หอการค้าไทย ตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ หอการค้า พ.ศ. 2509 และให้หมายรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสืบสิทธิของหอการค้าไทยในอนาคต

“สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” หมายถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ หอการค้า พ.ศ. 2509 และให้หมายรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสืบสิทธิของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอนาคต

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และให้หมายรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสืบสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอนาคต

“สมาคมธนาคารไทย” หมายถึง สมาคมธนาคารไทย ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และให้หมายรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสืบสิทธิของสมาคมธนาคารไทยในอนาคต

“ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรม การบริการ หรือธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร และให้หมายรวมถึงบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีได้กำหนดในกฎกระทรวง

“เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์” หมายถึง เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย โดยที่หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการรับรองความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตน

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com