หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6
 

หมวดที่ 2
สินค้าและ/หรือบริการ

ข้อ 4. สินค้าและ/หรือบริการ ในข้อบังคับนี้ คือ สินค้าและบริการ ที่ผู้ประกอบการมีเจตนาในความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่คุณภาพของสินค้าและบริการเท่านั้น ยังเป็นความรับผิดชอบเอาใจใส่เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคและการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

  • มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตแสดงไว้ในฉลากและข้อตกลงที่ให้กับผู้บริโภค

  • มีบริการหลังการขายที่ดี

  • ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบในสินค้าและบริการ รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
     


 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com