หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6
 

หมวดที่ 3
แหล่งกำเนิด


ข้อ 5. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้มีอำนาจในการบริหารฝ่ายไทยร่วมบริหารในระดับการ จัดการ เพื่อดำเนินการผลิตและบริการ นั้นๆ

ข้อ 6. เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัด หรือสภาหอ การค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย และจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าหรือสถาบันวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัดอยู่(ถ้ามี) ซึ่งคณะกรรมการบริหาร Q-Mark เห็นสมควรที่จะกำหนด

ข้อ 7. มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสินค้า บริการ และมีจรรยาบรรณต่อการประกอบธุรกิจและไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ

ข้อ 8. การผลิต การค้า และการบริการที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark  ต้องเป็นสินค้า หรือบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย และมีคุณภาพตรงตามฉลากที่ได้แสดงไว้โดยผู้ประกอบการเอง การตรวจสอบทางด้านเทคนิคต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือสถาบันวิชาชีพรับรองสมรรถนะที่ได้แสดงไว้ และในการบริการที่ต้องการทักษะ ผู้ประกอบการต้องมีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพธุรกิจ ตามที่สมาคมวิชาชีพหรือธุรกิจนั้น ๆ จะกำหนดและมีประวัติในการดำเนินธุรกิจด้าน การค้าและบริการที่เป็นที่ยอมรับ

ข้อ 9. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ และบริการ กลุ่มวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพสามารถเพิ่มการขอแสดงตราของสถาบันร่วมกับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ได้

ข้อ 10. การขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะไม่ขัดต่อกฎระเบียบของเครื่องหมายเฉพาะธุรกิจ ที่ทางราชการควบคุม


 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com