หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6
 

หมวดที่ 4
วิธีการ


ข้อ 11. ผู้ประกอบการประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร Q-Mark กำหนด

ข้อ 12. ผู้ประกอบการต้องแสดงความจำนงขอให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร Q-Mark เพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ

  • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรอง ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีปีบัญชีล่าสุด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสถาบันต่างๆ
  • แผ่นพับ แคตตาล็อก หรือภาพถ่าย หรือฉลากแสดงสมรรถนะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • หนังสือรับรองการได้รับมาตรฐานต่างๆ และ/หรือผลการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ

ข้อ 13. ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละ สถาบันหรือหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหาร Q-Mark เป็นผู้ตรวจประเมินถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com