หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6
 

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์


ข้อ 14. ให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แบบเอกสาร และสัญญา ที่จะใช้กับตราสัญลักษณ์ Q-Mark

ข้อ 15. การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

15.1 กรณีผู้ประกอบการขอรับรองทั้งองค์กรหรือทั้งธุรกิจของผู้ประกอบการหรือสินค้าทุกประเภท ซึ่งตนเป็นผู้ผลิต
15.2 กรณีผู้ประกอบการรับรองเฉพาะบางแผนงานซึ่งสามารถแยกระบบงานนั้นจากส่วนอื่นขององค์กรโดยชัดแจ้ง หรือขอรับรองเฉพาะบางสาขา หรือ
15.3 กรณีที่ผู้ประกอบการขอรับรองเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ หรือบางประเภทสินค้าซึ่งตนเป็นผู้ผลิต ในกรณีที่ขอใช้เครื่องหมายกับสินค้านั้น กำหนดประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : คุณภาพตามตรงตามฉลาก (Self Declaration) คือ การ ให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark เมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าสินค้านั้นมีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ฉลากระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด

ประเภทที่ 2: คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม (Group Declaration) คือ การตกลงร่วมกันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ แล้วจึงให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark

ประเภทที่ 3: คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า (National Standard Declaration) คือ การให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark สำหรับสินค้าที่ได้รับมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและสามารถแข่งขันได้

ประเภทที่ 4: คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Standard Declaration) คือการให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark สำหรับสินค้าที่เมื่อได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อ 16. กรณีขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการผลิต ต้องยื่นการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรณีขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการค้าและบริการ ต้องยื่นการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ที่ หอการค้าไทย หรือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย


โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com