หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

หมวดที่ 1 : หมวดที่ 2 : หมวดที่ 3 : หมวดที่ 4 : หมวดที่ 5 : หมวดที่ 6

หมวดที่ 6
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 17 การยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark มีกำหนดคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์

ข้อ 18. ผู้ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ จะต้องได้รับการตรวจประเมินผลทุก 2 ปี และจะต้องยื่นขออนุญาตต่ออายุภายใน 60 วันทำการ ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาต่อหรือไม่ต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ

ข้อ 19. กรณีที่มีผู้ร้องเรียนหรือคณะกรรมการบริหาร Q-Mark มีเหตุอันควรสงสัยถึงคุณภาพและ มาตรฐานของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ผู้ประกอบการนั้นยินยอมให้คณะกรรมการทำการไต่สวนหากพบว่าผู้ประกอบการกระทำการผิดจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดตามสัญญาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ผู้ประกอบการยอมให้คณะกรรมการบริหารกำหนดมาตรการหรือการบังคับใดๆก็ได้ ข้อ 20. มาตรการที่ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ตามระดับความรุนแรงของการฝ่าฝืนดังนี้
1. ตักเตือน
2. ภาคทัณฑ์
3. พักการใช้ใบยินยอม
4. เพิกถอนใบยินยอม

ข้อ 20. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนการใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะกลับมาขออนุญาตใช้ใหม่จะต้องมี มาตรการในการปรับปรุงและพิสูจน์ให้คณะกรรมการบริหารยอมรับ

ข้อ 21. สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะอนุญาตให้ใช้กับ นิติบุคคลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เท่านั้น และกรณีที่ผู้ประกอบการมีสินค้าหรือบริการอยู่หลายประเภท เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น การรับรองจะรับรองเฉพาะประเภทของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอเท่านั้น

ข้อ 22. เมื่อได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark แล้ว ผู้ขอใช้ต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com