หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

คำจำกัดความของขนาดกิจการ/ผู้ประกอบการ

ประเภท

กิจการ

ขนาดจิ๋ว

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

การจ้างงาน

(คน)  หรือ

สินทรัพย์ถาวร

(ไม่รวมที่ดิน)

การจ้างงาน

(คน) หรือ

สินทรัพย์ถาวร

(ไม่รวมที่ดิน)

การจ้างงาน

(คน) หรือ

สินทรัพย์ถาวร

(ไม่รวมที่ดิน)

การผลิต

ไม่เกิน 10

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 50 แต่ไม่ต่ำกว่า 10

ไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

51-200

เกินกว่า 50 ล้านบาท

 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

การบริการ

 

ไม่เกิน 10

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 50 แต่ไม่ต่ำกว่า 10

ไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

51-200

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

การค้าส่ง

 

ไม่เกิน 5

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 25 แต่ไม่ต่ำกว่า 5

ไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

26-50

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การค้าปลีก

ไม่เกิน 3

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 15 แต่ไม่ต่ำกว่า 3

ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

16-30

เกินกว่า 30 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท

 

 

หมายเหตุ

  1. กิจการที่มีขนาดโดยขนาดของการจ้างงานหรือสินทรัพย์ถาวรเกินกว่าคำจำกัดความขนาดกลาง ถือเป็นกิจการขนาดใหญ่

  2. การกำหนดขนาดของประเภทกิจการโดยใช้ตัวเลขการจ้างงาน หรือสินทรัพย์ถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวกำหนด


 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com