หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

ขั้นตอนการยื่นขอใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Q-MARK มีดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียด หน่วยงาน อัตราค่าธรรมเนียม
1 ขอรับรายละเอียดใบคำขอ แบบข้อมูลเบื้องต้นสภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ
สมาคมธนาคารไทย
สนง.เลขานุการ กกร.
หรือ www.qmark.or.th
 
2 การยื่นใบคำขอและอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อการตรวจสอบ ณ สถาบันที่ผู้ยื่นใบคำขอเป็นสมาชิก หรือ  300 บาท/ชุด
ภาคการค้าและบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ภาคการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภาคบริการการเงินและการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
3 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานที่รับใบคำขอ  
4 การประเมิน /การทดสอบผลิตภัณฑ์ หน่วยงานประเมิน
หน่วยงานทดสอบ
ชำระค่าประเมินและ/หรือชำระค่าทดสอบ
ก่อนดำเนินการ
5 การพิจารณาอนุญาต หรือปฏิเสธ คณะกรรมการกลั่นกรอง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK (วาระปี พ.ศ. 2555-2556) หากผ่านการพิจารณาชำระค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย Q-MARK
ตามอัตราที่กำหนด

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ | ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com