หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

 
ความเป็นมา

ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของสามสถาบันของภาคเอกชน ในการที่จะสร้างผู้ประกอบการ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการผลิตสินค้าและให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำธุรกิจต่อผู้บริโภค อันเป็นการสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อมให้ยั่งยืน
คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร. จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในการทำธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคม
เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และตลาดโดยรวมของประเทศ โดยการยกระดับความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย

คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-Mark
Q-Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองถึง ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ตามแนวทางต่อไปนี้
สินค้าและบริการมีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก และตามข้อตกลงที่ให้กับผู้บริโภค
ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี รวมทั้งจริยธรรมในการทำธุรกิจ
ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ มีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark
การรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 3 ภาค คือ
(1) ภาคการค้าและบริการ
(2) ภาคการผลิต
(3) ภาคการเงินและการธนาคาร
การให้การรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
กรณี 1 : รับรองทั้งองค์กร หรือทั้งธุรกิจ หรือทุกสินค้า หรือทุกประเภทของบริการ
กรณี 2: รับรองเฉพาะประเภทของสินค้า หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ
กรณี 3: รับรองเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  • คุณภาพตามตรงตามฉลาก
  • คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม
  • คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า
  • คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ขอการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้มีอำนาจในการบริหารฝ่ายไทยร่วมบริหารในระดับการจัดการเพื่อดำเนินการผลิตและบริการนั้นๆ
เป็นสมาชิกของ หอการค้าไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย และ/หรือเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าหรือสถาบันวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัด
มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสินค้า บริการ และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ
การผลิต การค้า และการบริการที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ต้องเป็นสินค้า หรือบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ได้รับ Q-Mark มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ เป็นเวลา 2 ปี
(1) เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพสินค้า และบริการ
(2)เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้าและบริการ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การได้รับ Q-Mark ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark ได้อย่างเปิดเผย

 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com